Resupinatus applicatus
(Batsch) Gray
, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 617 (1821)
Home
zurück
 
 
 
 

Bei feuchter Wittereung fast ganzjährig an totem Holz verschiedener Laubbäume,
oft auch unter durchnässtem Bauholz Spanplatten etc.

Resupinatus kavinii